• भवन विभागका कर्मचारीहरुलाई e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

    Captions and cupcakes. Winning combination.

  •  e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

    Captions and cupcakes. Winning combination.

  •  e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

    Captions and cupcakes. Winning combination.