Highlights:
 • भवन विभागका कर्मचारीहरुलाई e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

  भवन विभागका कर्मचारीहरुलाई e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

 • e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

  e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

 • e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम

  e-GP सम्बन्धि ५ दिने तालिम